کلانشهرها به دلیل وجود ظرفیت‌های پیشرفته‌تر و رو به افزون اجتماعی اقتصادی و سیاسی نسبت به سایر اجتماعات شهری محل توجه و مراجعه بیشتر بوده و به همین دلیل محل تعاملات و اجتماع افراد تعالی طلب از نظر فرهنگ فردی و اجتماعی و نیز بهبودطلب از نظر رفاهی است. به همین دلیل یکی از بهترین فرصت‌ها برای یادگیری دانش و مهارت‌های مورد نیاز زندگی با کیفیت بهتر فردی و اجتماعی است.

از طرفی جوانان مهمترین طبقه اجتماعی هستند که همواره و مستمر به دنبال کسب و خلق موقعیت‌ها و فرصت‌های بهتر اجتماعی فرهنگی برای خود و پیرامونش است از این هویت در حال پیشرفت کلانشهرها در صورت آگاهی لازم و کسب مهارت‌های مورد نیاز استقبال کرده و می تواند اثرات موثر و مفیدی برای بستر زندگی شهری و فردی خود داشته باشد.

شهر دانایی فرصتی است برای یافتن و آموختن این که شهر و جوانی چه فرصت‌های رو به تعالی دوطرفه‌ای برای هم می‌توانند داشته باشند

شهر دانایی

0:47:58