دیدگاه

می‌دانیم که شهر بیشتر از آنکه یک فضای کالبدی متشکل از ساختمان‌ها و خیابان‌ها و .. باشد، محل اجتماع گروهی از مردم با طبقات اجتماعی مختلف برای رسیدن به وضعیت اجتماعی فرهنگی اقتصادی بهتری است.

یکی از مهترین عوامل وجود رفاه اجتماعی فرهنگی و همچین شرط لازم پیشرفت اقتصادی وجود روحیه نشاط در شهر و تعالی طلبی گروه های اجتماعی شهروندی  است.

روشن است که جوانان به دلیل ویژگی‌های ذاتی همچون کمال طلبی و شورو نشاط با مشارکت در فعالیت‌های اجرایی، مشورتی و نظارتی، نیروی تاثیر گذاری برای کمک به مدیریت شهری در جهت تامین نشاط و تعالی شهر باشند.

دیدگاه امکانی است برای دریافت و انتقال دیدگاه‌های جوانان ساکن به مسئولین مدیریت شهری با شعار "جوان دوستدار تعالی و نشاط شهر".

0:47:58