داخلی

شماره

نام واحد

101

66682848

مدیریت

114

66682612

روابط عمومی

106

66682858

نگهبانی

110

66682838

کتابخانه

107

66682835

سلامت

113

66682668

نگارخانه

103

66680218

خانه پژوهش

124

66680224

آبدارخانه

 

66682899

فکس

 

66682882

علم و زندگی وتسنیم

نشانی:بزرگراه آیت الله سعیدی ، میدان فتح ،ساختمان عقیق

رایانامه:sara.mehrabad@gmail.com

شماره پیامک : 10000002441714