محله مهرآباد جنوبی در آیینه رسانه ها

 جهت اطلاع شما هم محله ای های محترم خبر های سرای محله  که در رسانه ها چاپ گردد، در این بخش قرار می گیرد.