عملکرد مالی (سرای محله مهرآباد جنوبی ) در سال 1392

مانده حساب

مانده ماهانه

 هزینه

در آمد  فصل پاییز

مانده ماهانه

 هزینه

در آمد  فصل تابستان

مانده ماهانه

هزینه

در آمد    فصل بهار

4550000

 2225000

2500000

4725000

 1150000

2400000

3550000

 1175000

1975000

3150000


 تمامی مبلغ ها بر حسب تومان می باشد